OPINIA
Opiniujemy na terenie całego kraju. 537 117 017
  • Gwarancja całkowitej poufności
  • Wysoka jakość usług
  • Kompleksowe badania dokumentów

OPINIA

Opinia stanowi często podstawę rozstrzygnięcia o odpowiedzialności za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów. Idąc za art. 286 Kodeksu Karnego mówiącym ” Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania podlega karze (…)” ekspertyza grafologiczna może być znamiennym dowodem na zaistnienie znamion przestępstwa oszustwa.